Deelname voorwaarden

 1. Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de door Handbalschool Midden-Drenthe, gevestigd te Smilde aan het adres  Linthorst Homanweg 8 , georganiseerde handbaltrainingen.
 2. Aanmelding voor deelname aan handbal-en keepertrainingen van de Handbalschool Midden-Drenthe voor jongens en meisjes kan uitsluitend door volledige invulling en verzending van het inschrijfformulier.
 3. Ieder digitaal verzonden inschrijfformulier dient met toestemming van de ouders en/of verzorger(s) van de betreffende deelnemer(s) te zijn ingevuld en verzonden.
 4. Door het versturen van het digitale inschrijfformulier, verklaart de deelnemer(s) alsmede de ouder(s)/ verzorger(s) zich expliciet akkoord met de toepasselijkheid van deze deelnamevoorwaarden.
 5. Aanmelding voor deelname is voor oktober t/m maart. 1e termijn is van oktober t/m december. 2e termijn is van januari t/m maart.
 6. Het seizoen verloopt in twee termijnen.
 7. Bij opzegging binnen een termijn vindt geen restitutie plaats.
 8. Betaling van de deelnemersbijdrage vindt in twee termijnen plaats, eind september en eind december. Hiervoor ontvangt u een betalingsverzoek.
 9. Het door Handbalschool Midden-Drenthe ontvangen kledingpakket (shirt en sportshort of keepersshirt en keepersbroek) wordt gratis ter beschikking gesteld.
 10. De Handbalschool Midden-Drenthe heeft het recht foto’s e.d. van activiteiten op haar website/facebook te plaatsen en/of voor promotionele doeleinden te gebruiken, tenzij er voor aanvang van de sessie schriftelijk bezwaar is ingediend.
 11. De trainingen van de Handbalschool Midden-Drenthe vinden plaats onder leiding van ervaren en gediplomeerde trainers en door ons geselecteerde ervaren begeleiders.
 12. De Handbalschool Midden-Drenthe is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van lichamelijk- of materieel letsel voortvloeiende uit de door de Handbalschool Midden-Drenthe geboden activiteiten.
 13. De deelname aan alle door de Handbalschool Midden-Drenthe aangeboden activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.
 14. Indien door overmacht, extreme weersomstandigheden en/of andere onvoorziene bijzondere omstandigheden de trainingen geen doorgang kunnen vinden, zullen deze waar mogelijk worden ingehaald. Bij afgelasting zal e.e.a. tijdig worden doorgegeven. Alsdan vindt er echter geen restitutie van lesgeld plaats.
 15. Iedere deelnemer dient zelf voor passende kleding (Handbalschool Midden-Drenthe tenue) en schoeisel zorg te dragen.
 16. Bij ziekte of een andere reden van afwezigheid dient een deelnemer zich tijdig en voorafgaand aan betreffende les via whatsapp of telefonisch af te melden. Trainingen gemist door ziekte, blessure of anders zins van de deelnemer kunnen niet worden ingehaald en er vindt geen restitutie van lesgeld plaats.
 17. In gevallen waarin deze deelnamevoorwaarden niet voorzien, beslist de Handbalschool Midden-Drenthe.
 18. De Handbalschool Midden-Drenthe is gerechtigd, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze voorwaarden gedurende de looptijd te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen zonder dat de Handbalschool Midden-Drenthe daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer(s). Wijziging, staking of aanpassing van de deelnamevoorwaarden zal door de Handbalschool Midden-Drenthe schriftelijk bekend worden gemaakt.